Anmälan vid misstanke om att barn far illa

LÄS MER

Att anmäla 
Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla (enligt 14 kap. 1 § SoL) till nämnden för arbete och välfärd om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. En muntlig anmälan från yrkesverksamma ska alltid kompletteras med en skriftlig anmälan.

Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, bör anmäla detta till nämnden.

Att göra en anonym anmälan

Är du som gör anmälan privatperson kan du välja att identifiera dig eller vara anonym. Du som är yrkesverksam är skyldig enligt lag att anmäla och kan alltså inte vara anonym. 

Vad händer sedan?
Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur uppgifterna ska hanteras. Som privatperson har du inte möjlighet att få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. Om du som tjänsteman gjort anmälan har du rätt att få återkoppling om huruvida en utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Om du är osäker på om, hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta Mottagning- och utredningsenheten barn och familj via:

Telefon och Telefontider:

0454-814 65

Måndag, onsdag, torsdag, fredag:
10.00-11.45

Måndag, tisdag, onsdag, torsdag:
13.30-14.30

Vid icke akuta ärenden kan du lämna en skriftlig orosanmälan direkt till socialtjänsten. Skriv ”orosanmälan” på kuvertet och lämna i receptionen på Kungsgatan 27 eller skicka anmälan till Rådhusgatan 10, 374 81 Karlshamn.

Vid akuta behov, som inte kan avvakta till ordinarie mottagningstid:

Ring kommunens servicecenter på telefon 0454-81000 och begär Mottagning- och utredningsenheten barn och familj.

Vid akuta behov utanför kontorstid:

Ring SOS telefonnummer 112 - Begär ”Sociala beredskapen Karlshamn”.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa