Nominera till Stadsbyggnadspriset 2022

LÄS MER

Här kan du nominera kandidater till årets upplaga av Karlshamns kommuns stadsbyggnadspris. Senast den 30 november behöver vi ha din nominering.

Du kan nominera en eller flera kandidater. Byggnadsprojektet måste vara färdigt senast den 30 november 2022 för att kunna nomineras till årets pris. Stadsbyggnadspriset kan tilldelas ett projekt som tillhör en eller flera av följande kategorier:

  • God arkitektur
  • God byggnadsvård
  • God livsmiljö
  • God tillgänglighet

Läs mer om kategorierna nedan och glöm inte att uppge i vilka kategorier kandidaten hör hemma och på vilket sätt:

God arkitektur

Nybyggnad eller tillbyggnad som är tilltalande i sig och i sitt sammanhang. Även hela områden eller enskilda byggnadselement som fasadbeklädnad och färgsättning kan belönas eller exempelvis en ombyggnad av interiören i en byggnad. Vid bedömningen ska tyngdpunkten ligga på åtgärdens konstnärliga värde.

God byggnadsvård

Varsam ombyggnad, ändring eller restaurering/renovering av en byggnad där stora krav ställts på anpassning till de värden en byggnads olika tidsskikt representerar.  

God livsmiljö

Byggnad eller anläggning som bidragit till att utveckla en god livsmiljö ekologiskt, socialt eller på annat sätt. Till exempel trygga och tillgängliga utemiljöer, belysningsarrangemang, attraktiva mötesplatser och goda möjligheter till fysisk aktivitet. Vid bedömningen ska vikt läggas vid miljöns värde för såväl den enskilde som för allmänheten. Miljöer till gagn för allmänheten ska lämnas företräde.

God tillgänglighet

Fysisk ombyggnad, ändring eller nybyggnad av byggnad, allmän plats eller trafikplats som är av bestående karaktär och generellt höjer platsens kvaliteter, beaktar olika sorters funktionshinder och är till stor nytta för många. Vid bedömningen ska anpassning till byggnaden, platsen, svårighetsgrad och projektets läge särskilt beaktas.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa